Schůzka se studenty - výběr semestrálních projektů pro zimní semestr 2023/24

V úterý 16. 5. 2023 od 11:00 proběhne schůzka ohledně výběru semestrálních projektů pro zimní semestr 2023/24. Schůzka se uskuteční v seminární místnosti SE6.134. Ke schůzce se lze připojit také přes MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWM1MWQ1ZDgtZDE2MC00Yzg4LTk3MTgtM2I3MWMyYTA2MTE2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c63ce729-ca17-4e52-aa2d-96b79489a542%22%2c%22Oid%22%3a%22c8e250e7-8eca-4569-aabc-43cadca8bd05%22%7d