Výzkumné laboratoře

Výzkumné laboratoře

Výzkumná laboratoř radioelektronických měření

Předmětem našeho zkoumání je hlavně problematika perspektivních mobilních komunikačních systémů. Naši vědci jsou aktivní ve výzkumu nových modulačních technik, metod zpracování signálů pro mobilní komunikační přijímače a návrhu parametrů fyzické vrstvy. Důležitým směrem našeho působení je i návrh algoritmů pro kompenzaci nedokonalostí prvků rádiového komunikačního řetězce. S ohledem na budoucí požadavky na vysokou mobilitu zařízení je naše pozornost věnována také komunikaci mezi pohybujícími se uživateli.

Výzkumná laboratoř experimentálních družic

V laboratoři primárně provádíme vývoj satelitních subsystémů v rámci spolupráce na vesmírných projektech s Evropskou kosmickou agenturou a dalšími subjekty (Evropa, USA). Jedná se o dílčí funkční bloky, které jsou poté integrovány do struktury satelitů. Typicky jde o radiové transpondéry, kamerové moduly nebo radarové subsystémy. Laboratoř dále disponuje pozemní stanicí pro sledování a povelování satelitů v pásmu UHF.

Laboratoř antén a elektromagnetického pole

Laboratoř je plně vybavena pro výzkum a vývoj antén všech typů do kmitočtů 110 GHz. Základem laboratoře je bezodrazová komora pro měření antén metodou ve vzdálené oblasti do 110 GHz a metodou v blízké oblasti na sférické ploše do 50 GHz. Dále disponuje vektorovým obvodovým analyzátorem schopným měřit na konvenčních koaxiálních konektorech, vlnovodech a pomocí sond na polovodičovém plátku nebo mikrovlnném substrátu do kmitočtu 110 GHz.

Laboratoř elektromagnetické kompatibility EMC

Laboratoř elektromagnetické kompatibility je zaměřena na měření elektromagnetického rušení a testování elektromagnetické odolnosti. Pro měření elektromagnetického rušení je laboratoř vybavena měřicím přijímačem, příslušnými měřicími anténami a částečně (případně plně) bezodrazovou komorou. Dále je zde pak i k dispozici jednofázová síť LISN. V laboratoři je také možné provádět testy elektromagnetické odolnosti vůči ESD výbojům, surge pulzům, skupinám pulzů (burst) a poklesům či výpadkům napájecího napětí.

Výzkumná laboratoř optických komunikací

Vybavení laboratoře umožňuje provádět výzkum a vývoj v oblasti fotonických komunikaci a optických měření. Zaměřujeme se na návrh a analýzu atmosférických optických spojů, optimalizaci jejich parametrů, analyzujeme šíření optického signálu volnou atmosférou, zkoumáme vliv turbulencí na šíření optického svazku. Zabýváme se také komunikací ve viditelné části spektra záření (VLC) a komunikací mezi vozidly (V2X). Optické systémy využíváme také pro realizaci speciálních měření.

Laboratoř mikrovlnné techniky

Laboratoř je zaměřena návrh a měření pasivních i aktivních obvodů na koaxiálních vedeních i vlnovodech na kmitočtech do 110GHz. V tomto rozsahu jsou k dispozici zdroje signálů, spektrální analyzátory a pro měření lineárních obvodů obvodové analyzátory. Pro vyhodnocení dalších parametrů jsou v laboratoři k dispozici čítače, šumové hlavice a měřiče výkonu.

Laboratoř digitálních televizních systémů a videotechniky

Naším polem působení je problematika koexistence služeb vysílacích, mobilních a obecných bezdrátových služeb ve sdílených nebo blízkých frekvenčních pásmech. Skupina našich vědců je aktivní jak v teoretické a experimentální metodice koexistence v samotných systémech i mimo ně, tak i ve vzájemném ovlivňování systémů a subsystémů komunikačních zařízení a ve frekvenčním plánování nebo modelování kritických a nekritických koexistenčních scénářů.